شرینی خوری

2,400,000 ریال
مقدار: 
اضافه کردن به کارت

بشقاب های پایه دار میناکاری شده که به عنوان شرینی خوری مینا و یا ظروف میوه خوری مینا مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات
سازنده: