لیست قیمت ظروف قلمزنی مسی

لیست قیمت ظروف و هدایای قلمزنی مس

جنس این ظروف قلمزنی شده از مس می باشد . ظروفی که معمولا قلمزنی می شوند شامل انواع گلدان ها و کوزه های قلمزنی ، تنگ قلمزنی ، قندان و شکلات خوری قلمزنی مس ، شرینی خوری و سینی قلمزنی ، جام و سنگاب قلمزنی ، بشقاب های قلمزنی می باشد .طرح هایی که معمولا بر روی ظروف قلمزنی می گردد شامل انواع نقوش گل و مرغ ، نقوش هخامنشی و پرسپولیس ، نقوش اسلیمی ، نقوش رخ و چهره و ... می باشد .  روش کار بدین صورت است که داخل ظروف و یا پشت بشقابها را با قیر مذاب پر می کنند . سپس طرح مورد نظر قلمزنی را بر روی ظرف ترسیم کرده و با ابزار مخصوص شروع به قلمزنی می کنند . پس از پایان کار قیر های داخل ظرف را تخلیه کرده و عملیات پرداخت کاری ، سفید کاری و یا دوده زنی بر اساس نیاز بر روی ظروف انجام می گردد . قیمت ظروف قلمزنی بر اساس ظرافت و دقت و هنر بکار رفته در ظرف تعیین می گردد و هرچه قلمزنی صورت گرفته ظریفتر و زیباتر انجام شده باشد قیمت این ظروف بیشتر می باشد .

قیمت گلدان قلمزنیگلدان قلمزنی مس

گلدان خمره ای قلمزنی طرح هخامنشی

سایز 20 سانتی قیمت :400000 تومان  *** سایز 22 سانتی قیمت : 550000 تومان *** 

سایز 25 سانتی قیمت :680000 تومان  *** سایز 30 سانتی قیمت :980000 تومان***

قیمت شکلات خوری قلمزنی مسیقیمت ظروف قلمزنی

 شکلات خوری قلمزنی پایه دار طرح پرسپولیس

 سایز 18سانتی قیمت : 480000تومان *** سایز 20 سانتی قیمت :560000 تومان *** سایز 22 سانتی قیمت :640000 تومان

  *** سایز 25 سانتی قیمت :1250000 تومان *** سایز 33 سانتی قیمت : 1480000 تومان

*

قیمت قندان قلمزنی مسقندان قلمزنی

 

 

 قندان / گز خوری قلم زنی طرح پرسپولیس

سایز 18 سانتی قیمت :430000 تومان  *** سایز 20 سانتی قیمت : 480000تومان *** سایز 22 سانتی قیمت :560000 تومان

سایز 25 سانتی قیمت :640000 تومان  *** سایز 33 سانتی قیمت :1250000 تومان***

قیمت تنگ قلمزنیتنگ قلمزنی

تنگ قلمزنی

سایز 35 سانتی قیمت : 620000 تومان *** سایز 40 سانتی 850000 تومان

قیمت سنگاب قلمزنیGH49

سنگاب قلمزنی طرح هخامنشی

سایز 25 سانتی قیمت : 1350000 تومان *** سایز 30 سانتی قیمت : 1600000 تومان

قیمت گلدان قلمزنی مسیگلدان قلمزنی شده

 

 گلدان قلمزنی اعلاء طرح گل و مرغ

سایز 17 سانتی قیمت : 185000 تومان *** سایز 20 سانتی قیمت 310000 تومان

 

 

 

0
Shares