ساعت خاتم

1,250,000 ریال
مقدار: 

ساعت صفحه مینا و قاب خاتم :
سایز شیشه 15 سانت  80000
سایز شیشه ٢٠ سانت : ٩٠٠٠٠
سایز شیشه ٢٥ سانت : ١٠٥٠٠٠

نظرات
سازنده: 
0
Shares