شرینی خوری

4,591,950 ریال
دردسترس نمی باشد

بشقاب های پایه دار میناکاری شده که به عنوان شرینی خوری مینا و یا ظروف میوه خوری مینا مورد استفاده قرار می گیرد

نظرات
سازنده: 
0
Shares