لیست قیمت تابلو قلمزنی مسی با قاب خاتم

 

قیمت تابلو های خاتم کاری شده با پلاک های قلمزنی شده مسی بر اساس نوع قاب ، سایز و کیفت پلاک قلمزنی شده تعیین می گردد .جنس پلاک ها از فلز مس می باشد.

 

تابلو قلمزنی مسی

تابلو قلمزنی مسیقاب خاتم کاری با پلاک گل و مرغقاب قلمزنی شده

 

تابلو قلمزنی گل و مرغ با قاب خاتم مدل ترنج دار

سایز 50*70 قیمت : 1400000 تومان - سایز 40*80 قیمت : 1400000 تومان - سایز 30*60 قیمت :780000 تومان - سایز 30 *40 قیمت : 600000 تومان

 

قیمت تابلو قلمزنی خاتم

 تابلو خاتم با قلمزنیتابلو خاتم کاری با پلاک مسیقیمت تابلو قلمزنی سیمرغ

 قاب خاتم 50*70

قیمت تابلو قلمزنی گل و مرغ با قاب خاتم کاری مدل صلیبی

سایز 50*70 قیمت : 1500000 تومان - سایز 40*80 قیمت : 1500000 تومان - سایز 30*60 قیمت :850000 تومان - سایز 30 *40 قیمت : 670000 تومان

سایز 20*50 قیمت : 670000 تومان - سایز 24*30 قیمت : 550000 تومان

 

 

قیمت قاب قلمزنی روی مستابلو قلمزنی با قاب نقاشی اسلیمیقاب قلمزنی گل و مرغ اصفهانتابلو گل و مرغ قلمزنی

 

 

 قیمت تابلو قلمزنی با قاب نقاشی شده اسلیمی

سایز 50*70 قیمت : 980000 تومان - سایز 40*80 قیمت : 980000 تومان - سایز 30*60 قیمت :470000تومان - سایز 30 *40 قیمت : 320000 تومان

سایز 21*30 قیمت : 200000 تومان - سایز 10*45 قیمت : 190000 تومان

 

تابلو گل و مرغ قلمزنیقاب قلمزنی مسی با مینیاتورقیمت تابلو گل و مرغقاب قلمزنی

 

 قیمت تابلو قلمزنی با قاب نقاشی شده طرح گل و مرغ

سایز 50*70 قیمت : 950000 تومان - سایز 40*80 قیمت : 950000 تومان - سایز 30*60 قیمت :400000تومان - سایز 30 *40 قیمت : 300000تومان

سایز 21*30 قیمت : 200000 تومان - سایز 10*45 قیمت : 190000 تومان

 

قاب مینیاتور با قلمزنی گل و مرغ

تابلو مینیاتور با قلمزنی گل و مرغ قیمتقیمت تابلو قلمزنی مسیتابلو قلمزنی مس گل و مرغ

تابلو قلمزنی مسی با قاب نقاشی شده طرح مینیاتور

سایز 50*70 قیمت : 1500000تومان - سایز 40*80 قیمت : 1500000تومان - سایز 30*60 قیمت :850000 - سایز 30 *40 قیمت : 670000 تومان

 

قاب خاتم کاری با پلاک قلمزنی مس

تابلو وان یکاد قلمزنیتابلو خاتم بیضی و قلمزنیهدیه قلمزنی گل و مرغ

 

قاب خاتم کاری و نقاشی بیضی با پلاک قلمزنی گل و مرغ

سایز 30 *40 قیمت : 670000 تومان - سایز 24*30 قیمت : 470000 تومان

 

تابلو قلمزنی بیضی

تابلو قلمزنی مسی بیضی با قاب مینیاتور طرح شکار قیمت : 1600000 تومان

 

تابلو قلمزنی وان یکاد

تابلو قلمزنی وان یکاد با قاب مینیاتور

سایز 30*60 : قیمت : 880000 تومان

0
Shares